• Ważne informacje i często zadawane pytania na temat ubezpieczeń, przydatne dokumenty ubezpieczeniowe do pobrania

  Twoja strefa wiedzy
  o ubezpieczeniach

Przydatne informacje dotyczące likwidacji szkód

Jak postępować w razie wystąpienia szkody?

Sposób postępowania w takiej sytuacji określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest każda polisa. Towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają różne wytyczne w tym zakresie, dlatego przy zawieraniu polisy zawsze sprawdź, jakie działania należy podjąć w przypadku wystąpienia szkody.

Istnieją jednak pewne ogólne zasady przyjęte przez większość ubezpieczycieli. Warto o nich pamiętać.

W momencie zaistnienia szkody majątkowej:

 • W miarę możliwości postaraj się ograniczyć rozmiar szkody, ratując zagrożone mienie i zabezpieczając je przy użyciu wszelkich dostępnych środków.

 • O ile wymaga tego sytuacja, niezwłocznie zawiadom odpowiednie służby o zaistniałym zdarzeniu.

Przydatne telefony:

Numer alarmowy
112
Policja
997
Straż pożarna
998
Pogotowie ratunkowe
999

 

Kolejne obowiązki ubezpieczonego:

 • Zgłoś szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego na warunkach i w terminie przewidzianym w OWU.
 • Pamiętaj, aby nie dokonywać zmian w miejscu zdarzenia do czasu oględzin przez przedstawiciela towarzystwa (chyba że jest to niezbędne dla zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru).
 • Zadbaj o to, aby istniała możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
 • Dostarcz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie likwidacji szkody.
 • Udziel przedstawicielowi towarzystwa wyjaśnień i pomocy w uzyskaniu informacji dotyczących okoliczności zdarzenia, przyczyn powstania szkody, jej przedmiotu i rozmiaru.

W przypadku roszczenia z ubezpieczenia OC:
 • Niezwłocznie zawiadom zakład ubezpieczeń o tym, że poszkodowany wystąpił z roszczeniem o wypłatę odszkodowania albo o wszczętym postępowaniu sądowym (czyli o otrzymaniu pozwu).
 • Podejmij współpracę z zakładem ubezpieczeń w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności powstania szkody.

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Zaistniałą szkodę zgłoś bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego na warunkach i w terminie określonym w OWU. Szkodę możesz zgłosić telefonicznie; dodatkowo obecnie większość ubezpieczycieli dopuszcza możliwość zgłoszenia szkody online.

Poniżej znajdziesz adresy stron internetowych i numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych:

 

Zakład ubezpieczeń
Nr infolinii
Zgłoszenie online
Strona internetowa

ALLIANZ

22 567 12 02

TAK

www.allianz.pl

COMPENSA

801 120 000

TAK

www.compensa.pl

ERGO HESTIA

58 555 55 55

TAK

www.ergohestia.pl

GENERALI

22 543 05 43

TAK

www.generali.pl

WIENER

22 469 69 69

TAK

www.wiener.pl

INTERRISK

22 212 20 12

TAK

www.interrisk.pl

PZU

801 102 102

TAK

www.pzu.pl

UNIQA

42 66 66 500

TAK

www.uniqa.pl

WARTA

801 308 308

(tel. z Polski)


+48 502 308 308

(tel. z zagranicy)

TAK

www.warta.pl

 

 
Kontakt z nami
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook